dd/mm/yyyy

Xuân Trường xây dựng nông thôn mới vốn ít khó làm

Xây dựng nông thôn mới đang góp phần thay đổi đời sống vật chất, tinh thần của người dân xã Xuân Trường huyện Bảo Lạc tỉnh Cao Bằng nhưng để đạt Bộ tiêu chí nông thôn mới vẫn là bài toán nan giải.
Xây dựng nông thôn mới Trạm Y tế xã Xuân Trường đã được đầu tư xây mới, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân.
Xây dựng nông thôn mới Trạm Y tế xã Xuân Trường đã được đầu tư xây mới, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân.

Phó Chủ tịch UBND xã Tô Trung Hiếu cho biết: Thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, qua đẩy mạnh tuyên truyền, nhận thức trong đội ngũ cán bộ, công chức và nhân dân trong xã đã có sự thay đổi rõ rệt, vai trò chủ thể của người dân từng bước được xác định rõ, từ đó khuyến khích, động viên người dân tham gia đóng góp xây dựng nông thôn mới.

Các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất được triển khai kịp thời thông qua các đề án, chương trình, kế hoạch cụ thể. Xã chủ động phối hợp với Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các cơ quan liên quan lồng ghép các chương trình, dự án, tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi cho người dân, góp phần từng bước chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp. Nhờ đó, thu nhập của người dân nông thôn dần được cải thiện. Đến nay, tổng sản lượng lương thực của xã đạt 2.287 tấn; lương thực bình quân đầu người đạt 530 kg/năm. Giá trị sản xuất nông nghiệp đạt 25 triệu đồng/ha.

Từ năm 2012 - 2016, Xuân Trường đã lồng ghép nguồn vốn từ các Chương trình 30a, 134, 135 giai đoạn II, xã được đầu tư 103 tỷ 500 triệu đồng để xây dựng hạ tầng nông thôn mới trên 20 km đường giao thông nông thôn; trong đó, nâng cấp 7,3 km đường cấp phối liên xóm, 3,3 km đường bê tông nội vùng và mở 5 tuyến đường ôtô vào các xóm: Thẳm Tôm, Lũng Pù, Xà Phìn, Mù Chảng. Tu sửa 11 điểm trường tiểu học, mầm non ở các xóm: Lũng Mật, Xà Phìn, Cao Bắc, Mù Chảng, Phja Phoong, Lũng Pèo. Đầu tư công trình điện lưới quốc gia từ trung tâm xã đến 8 xóm, nâng số xóm được sử dụng điện lưới quốc gia của toàn xã lên 16/18 xóm; nâng cấp, kiên cố hóa 3,5 km mương nội đồng phục vụ nước tưới cho sản xuất nông nghiệp… Ngoài ra, năm 2016, Trạm Y tế xã Xuân Trường được đầu tư 5 tỷ đồng xây mới, mua sắm trang thiết bị, góp phần nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh cho nhân dân.

Đoàn thanh niên xã Xuân Trường đang có nhiều đóng góp tích cực cho chương trình nông thôn mới
Đoàn thanh niên xã Xuân Trường đang có nhiều đóng góp tích cực cho chương trình nông thôn mới

Anh Sẩn Phù Giảo, xóm Lũng Mật chia sẻ: Được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, xóm có đường đi lại đã dễ dàng hơn, có nhà văn hóa tạo điều kiện cho bà con giao lưu, chia sẻ, học hỏi kinh nghiệm sản xuất.

Tuy nhiên, dù đã có nhiều nỗ lực trong việc thực hiện những tiêu chí xây dựng nông thôn mới nhưng đến nay, xã Xuân Trường mới đạt 4/19 tiêu chí xây dựng NTM gồm: quy hoạch, y tế, an ninh trật tự, bưu điện. Phó Chủ tịch UBND xã Xuân Trường Tô Trung Hiếu cho biết thêm: Việc thực hiện các tiêu chí NTM của xã còn gặp nhiều khó khăn do sự đầu tư của Nhà nước cho thực hiện chương trình quá ít so với nhu cầu thực tế, chủ yếu lồng ghép huy động từ nhiều nguồn.

Đến cuối năm 2016, nguồn vốn từ Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới cấp cho xã mới được trên 600 triệu đồng. Mặt khác, phần lớn diện tích đất trên địa bàn xã là đồi núi, có độ dốc lớn, gây khó khăn trong phát triển sản xuất nông nghiệp, xây dựng hệ thống mương thủy lợi và các công trình nước sạch phục vụ nhân dân các xóm vùng cao. Trình độ dân trí còn thấp nên việc áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi của nhân dân hạn chế, thu nhập bình quân mới đạt 8 triệu đồng/người/năm.

Tỷ lệ hộ nghèo toàn xã còn gần 60%; còn 2 xóm chưa có đường xe máy đến trung tâm; mới có 65% số hộ được sử dụng điện lưới Quốc gia. Khả năng đóng góp kinh phí xây dựng NTM trong dân thấp trong khi nguồn vốn huy động từ các doanh nghiệp gần như không có. Hiện nay, trong những tiêu chí xây dựng NTM còn lại, khó nhất là các tiêu chí: thu nhập, cơ sở vật chất văn hóa, giao thông, môi trường.

Từ nay đến năm 2020, xã Xuân Trường quyết tâm hoàn thành 4 tiêu chí về: hệ thống chính trị, thủy lợi, giao thông, điện. Riêng năm 2017, phấn đấu đạt tiêu chí về thủy lợi. Để đạt mục tiêu xây dựng NTM theo lộ trình đề ra, Xuân Trường cần được Nhà nước xem xét ưu tiên phân bổ thêm nguồn vốn thực hiện cho xã; điều chỉnh một số tiêu chí phù hợp với các xã miền núi, như: cơ sở vật chất văn hóa, giao thông, nhà ở dân cư… phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.

Đẩy mạnh tuyên tuyền, vận động nhân dân tích cực hưởng ứng, tham gia đóng góp ngày công lao động, hiến đất, ủng hộ tiền để xây dựng NTM. Trên cơ sở nguyện vọng của người dân, lựa chọn ưu tiên huy động nguồn lực tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn, nhất là các công trình thiết yếu phục vụ sản xuất, như: giao thông, hệ thống thủy lợi phục vụ sản xuất, điện, trường học…

Hoài An (CaoBangOnline)