dd/mm/yyyy

Xây dựng không đúng giấy phép

Lai Châu: Doanh nghiệp thuê đất xây dựng không đúng giấy phép

Không chỉ sử dụng đất thuê sai mục đích, Chi nhánh Công ty Cổ phần vận tải Lào Cai tại Lai Châu (dưới đây gọi tắt là: Công ty) còn tiến hành xây dựng nhà ở không đúng với giấy phép được cơ quan có thẩm quyền cấp.