dd/mm/yyyy

Ubnd tỉnh quảng ngãi

Quảng Ngãi: Nông dân xung kích trong xây dựng NTM

Tỉnh Quảng Ngãi thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động nên nhận thức cán bộ được nâng cao, các cấp ngành vào cuộc quyết liệt và nhất là bà con nhân dân tham gia quyết liệt đã tạo nên những thành công đáng ghi nhận sau 10 năm thực hiện Chương trình MTQG về dựng NTM.


Quảng Ngãi: Siết chặt quản lý giao dịch bất động sản

UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa có văn bản chỉ đạo các Sở ngành thường xuyên cập nhật thông tin về các dự án (DA) bất động sản đã được UBND tỉnh phê duyệt khu vực DA do nhà đầu tư thực hiện.