dd/mm/yyyy

Cấp kinh phí cho hoạt động khuyến nông theo hình thức đặt hàng

Hoạt động khuyến nông và chuyển giao công nghệ trong nông nghiệp sẽ được thực hiện theo phương thức giao nhiệm vụ hoặc đặt hàng, theo quyết định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Các tổ chức, đơn vị được giao kinh phí để thực hiện hoạt động khuyến nông phải thực hiện công khai chế độ, định mức, tiêu chuẩn, kinh phí cho các đối tượng thụ hưởng. Ảnh: Bùi Tư
Bộ Tài chính đang dự thảo thông tư quy định quản lý, sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện hoạt động khuyến nông.

Về nguyên tắc quản lý, sử dụng kinh phí khuyến nông, dự thảo quy định, ngân sách nhà nước chi cho các hoạt động khuyến nông và chuyển giao công nghệ trong nông nghiệp, do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hoặc UBND các cấp quản lý, tổ chức thực hiện theo chương trình, kế hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt (theo quy định tại Mục 1 và Mục 2 Chương III của Nghị định số 83/2018/NĐ-CP của Chính phủ).

Hoạt động khuyến nông và chuyển giao công nghệ trong nông nghiệp được thực hiện theo phương thức giao nhiệm vụ hoặc đặt hàng, theo quyết định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (đối với kinh phí khuyến nông trung ương); quyết định của UBND các cấp (đối với kinh phí khuyến nông địa phương, theo quy định tại Khoản 3 Điều 19 và Khoản 4 Điều 25 Nghị định số 83/2018/NĐ-CP của Chính phủ).

Các tổ chức, đơn vị được giao kinh phí ngân sách nhà nước để thực hiện hoạt động khuyến nông phải thực hiện công khai chế độ, định mức, tiêu chuẩn, kinh phí cho các đối tượng thụ hưởng theo quy định hiện hành.

Các nội dung chi chưa có quy định về mức chi thì thanh toán theo thực tế phát sinh (có hóa đơn, chứng từ chi hợp pháp, hợp lệ) nhưng phải bảo đảm trong phạm vi dự toán kinh phí hỗ trợ đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Đối với các nội dung được hỗ trợ tối đa 100% chi phí theo quy định tại Nghị định số 83/2018/NĐ-CP của Chính phủ thì mức hỗ trợ cụ thể do cơ quan có thẩm quyền phê duyệt trong phạm vi dự toán ngân sách nhà nước được giao.

Về nội dung chi và mức chi của hoạt động khuyến nông trung ương, ngân sách nhà nước sẽ hỗ trợ cho các hoạt động bồi dưỡng, tập huấn và đào tạo; thông tin tuyên truyền; xây dựng và nhân rộng mô hình; tư vấn và dịch vụ khuyến nông; hợp tác quốc tế về khuyến nông.

Đối với hoạt động khuyến nông địa phương, dự thảo quy định, căn cứ quy định tại Nghị định số 83/2018/NĐ-CP của Chính phủ và nội dung chi, mức chi quy định tại Mục 1 Chương II của thông tư này; UBND cấp tỉnh trình HĐND cùng cấp quy định nội dung chi, mức hỗ trợ cho các hoạt động khuyến nông địa phương phù hợp với khả năng cân đối ngân sách địa phương và đạt mục tiêu đề ra.

Bùi Tư (Thời báo TCVN)