dd/mm/yyyy

Hội viên nông dân hiến đất

Hội Nông dân Hòa Bình: Phát huy vai trò nòng cốt của hội viên trong xây dựng nông thôn mới

Những năm qua, Hội Nông dân tỉnh Hoà Bình đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, phát huy vai trò nòng cốt của hội viên trong xây dựng nông thôn mới (XDNTM). Nhiều hội viên nông dân đã hiến đất, góp ngày công, góp phần thay đổi diện mạo nông thôn trên địa bàn tỉnh ngày càng khởi sắc.