dd/mm/yyyy

bảng vàng ghi danh

Làng thạc sĩ, đại học trên đất cù lao

4 tiến sĩ, 46 thạc sĩ và gần 400 học sinh đỗ đại học (ĐH), cao đẳng (CĐ) là những con số ấn tượng trên bảng vàng ghi danh tại một làng quê Việt nằm ven bờ sông Hậu, trên Cù lao Ông Chưởng hiền hòa.