dd/mm/yyyy

Kinh nghiệm xây dựng Nông thôn mới ở Sơn La

Kinh nghiệm xây dựng Nông thôn mới ở Sơn La
Sau 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới (NTM), tỉnh Sơn La đã gặt hái được nhiều thành công toàn diện. Để có được những kết quả đó, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Sơn La đã biết phát huy nội lực và huy động hài hòa các nguồn lực trong quá trình thực hiện Chương trình.

Vừa qua, tại Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, ông Lò Minh Hùng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La đã đúc kết 7 kinh nghiệm quý báu mang lại những thành quả to lớn trong quá trình xây dựng NTM của tỉnh Sơn La trong giai đoạn 2011 – 2020.

Kinh nghiệm xây dựng Nông thôn mới ở Sơn La  - Ảnh 1.

Sau 10 năm xây dựng NTM, diện mạo vùng nông thôn Sơn La đã có nhiều khởi sắc. Hết năm 2019, Sơn La có 41 xã đạt chuẩn NTM, 1 đơn vị cấp huyện là thành phố Sơn La được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành mục tiêu xây dựng NTM. Trong năm 2020, tỉnh Sơn La phấn đấu có 48 xã về đích NTM.

Để thực hiện thành công Chương trình, cả hệ thống chính trị phải có quyết tâm cao, quyết liệt, thường xuyên của cấp ủy các cấp; trong thực hiện có kế hoạch chỉ đạo cụ thể, chủ động, sáng tạo, sâu sát và liên tục… Chỉ như vậy, mới có thể huy động được toàn xã hội vào cuộc nhanh chóng, có hiệu quả.

Kinh nghiệm xây dựng Nông thôn mới ở Sơn La  - Ảnh 2.

Ông Lò Minh Hùng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La chia sẻ 7 kinh nghiệm đã mang lại thành công trong xây dựng NTM ở Sơn La.

 Có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên sâu sát, quyết liệt của các cấp ủy, chính quyền, sự tham gia tích cực và phối hợp chặt chẽ của các ban, ngành, đoàn thể. Trong đó, người đứng đầu cấp ủy và chính quyền có vai trò quan trọng. Thực tiễn cho thấy nơi nào các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể thực sự quan tâm vào cuộc thường xuyên, quyết liệt thì trong cùng hoàn cảnh còn nhiều khó khăn vẫn tạo ra sự chuyển biến rõ nét.

Kinh nghiệm xây dựng Nông thôn mới ở Sơn La  - Ảnh 3.

Công tác tuyên truyền, vận động được đẩy mạnh đã khơi dậy được sức dân trong xây dựng NTM.

Phát huy vai trò tiên phong gương mẫu của cán bộ, Đảng viên, nhất là cán bộ ở thôn, bản, người có uy tín. Mỗi cán bộ, Đảng viên trở thành những điển hình gương mẫu, nhiệt huyết trong thực hiện Chương trình. Làm tốt công tác tuyên truyền giúp khơi dậy tính chủ động, sáng tạo của người dân. Nghiêm túc thực hiện nguyên tắc dân chủ, công khai, minh bạch trong quản lý, giám sát và đánh giá kết quả thực hiện Chương trình tại địa phương.

Cán bộ là nhân tố tích cực của quá trình xây dựng NTM. Nơi nào cán bộ tâm huyết, trách nhiệm, sâu sát, thậm chí phải hy sinh quyền lợi riêng, gương mẫu, tiên phong, nhất là người đứng đầu thì ở đó phong trào xây dựng NTM tốt hơn, kết quả cao hơn.

Kinh nghiệm xây dựng Nông thôn mới ở Sơn La  - Ảnh 4.

Người dân tích cực hiến đất, đóng góp công sức tham gia xây dựng NTM.

Chủ động xây dựng kế hoạch sớm, tổ chức thực hiện bài bản, việc gì dễ, thiết thực nhất đến đời sống hàng ngày của nhân dân và cộng đồng thì làm trước. Chủ động có những chính sách phù hợp với điều kiện từng địa phương, kích hoạt, dẫn dắt thông qua lựa chọn các nội dung trọng tâm như phát triển sản xuất, giao thông, văn hóa, môi trường, an ninh trật tự thì phải đồng thời thực hiện tốt các nội dung khác, không xem nhẹ nội dung nào.

Kinh nghiệm xây dựng Nông thôn mới ở Sơn La  - Ảnh 5.

Người dân tích cực khơi thông cống rãnh góp phần làm diện mạo nông thôn ngày càng xán lạn.

Lồng ghép sử dụng có hiệu quả sự hỗ trợ ngân sách của Nhà nước và các nguồn lực khác; việc huy động, đóng góp của người dân phải được thực hiện trên cơ sở tự nguyện, bàn bạc, dân chủ, không gượng ép quá sức dân.

Trong quá trình triển khai thực hiện, một trong những nội dung quan trọng cũng được tỉnh Sơn La đánh giá cao đó là: Chương trình xây dựng NTM đạt được có sức lan tỏa rộng rãi trong nhân dân vì phát huy được sức mạnh tổng hợp, nắm chắc tình hình, chỉ đạo sâu sát, thường xuyên sơ, tổng kết để rút kinh nghiệm trong chỉ đạo, điều hành, nhân dân tại các xã đạt chuẩn NTM thực sự được hưởng lợi, nâng cao về đời sống vật chất và tinh thần. Biểu dương khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong thực hiện Chương trình, trong đó quan tâm giải quyết những khó khăn, vưỡng mắc và tồn tại trong quá trình thực hiện thì tiến độ sẽ nhanh hơn.

Tuệ Linh