dd/mm/yyyy

Diện tích đất trồng lúa

Đất nông nghiệp ... teo tóp dần

TP.HCM cần xác định ranh giới và công khai diện tích đất trồng lúa cần bảo vệ nghiêm ngặt; có chính sách, biện pháp phù hợp giảm chi phí sản xuất, tăng thu nhập để người trồng lúa yên tâm sản xuất.


Đề xuất chuyển đổi 400.000ha đất lúa

Báo cáo trước Ủy ban Thường vụ Quốc hội mới đây về phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, Bộ trưởng Bộ TNMT Nguyễn Minh Quang đề nghị Quốc hội cho phép chuyển đổi cơ cấu cây trồng 400.000ha diện tích đất trồng lúa.