dd/mm/yyyy

Cách chăm sóc gà

Nông dân Tây Bắc lãi cao nhờ cách nuôi gà kiểu này ở Hoà Bình

Ứng dụng tiến bộ trong nuôi gà Lạc Thuỷ thương phẩm, nhiều hộ nông dân Tây Bắc ở tỉnh Hoà Bình đã lãi hàng trăm triệu đồng/năm.