Phó chánh văn phòng

Quảng Ngãi: Nông dân xung kích trong xây dựng NTM

Tỉnh Quảng Ngãi thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động nên nhận thức cán bộ được nâng cao, các cấp ngành vào cuộc quyết liệt và nhất là bà con nhân dân tham gia quyết liệt đã tạo nên những thành công đáng ghi nhận sau 10 năm thực hiện Chương trình MTQG về dựng NTM.


10 năm NTM Quảng Ngãi: Nông thôn miền núi nhiều đổi thay

Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) xây dựng nông thôn mới (NTM) được triển khai thực hiện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi Quảng Ngãi đã đạt được những kết quả quan trọng. Qua đó, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào DTTS.