dd/mm/yyyy

Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ

460 doanh nghiệp Mỹ được phép xuất khẩu thịt vào Việt Nam

Đến thời điểm hiện tại, Việt Nam đã cấp phép cho 460 doanh nghiệp sản xuất thịt và sản phẩm thịt và 210 doanh nghiệp đăng ký xuất khẩu thủy sản sang Việt Nam.